Skip to content

το Ιστορικό Αρχείο του

Πατρινού Καρναβαλιού

Η δημιουργία του Αρχείου

Η ευκαιρία για την υλοποίηση του Ιστορικού Αρχείου του Πατρινού Καρναβαλιού δόθηκε μέσα από το Έργο SPARC Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Interreg VAGreeceItaly 2014-2020, το οποίο για την Ελλάδα υλοποιήθηκε από τους φορείς:

  • Δήμος Πατρέων (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Επιμελητήριο Αχαΐας

και  η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ» (Συνδεδεμένος Εταίρος)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SPARC, περιλαμβανόταν ως δράση (Πακέτο Εργασίας 4) η «ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗΣ ΑΡΧΕΊΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΆΛΙ ΤΗΣ ΠΆΤΡΑΣ, ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΉΣ ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ.  

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στο πολιτιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται και χαρακτηρίζει το Καρναβάλι της Πάτρας, τόσο από οµάδες ειδικού ενδιαφέροντος όσο και από το ευρύ κοινό συγκαταλέγεται μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ρόλου του πολιτιστικού και επιστημονικού αγαθού, αφού η αντίστοιχη πληροφορία είναι πλέον διαθέσιµη για την έρευνα, τη µελέτη, την εκπαίδευση κλπ. Η οικονοµική ανάπτυξη µέσω και της προβολής και αξιοποίησης του ψηφιοποιημένου καρναβαλικού περιεχομένου περιεχομένου σε ευρείες αγορές, όπως η Εκπαίδευση, η Ψυχαγωγία και ο Τουρισµός, αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα από την ψηφιοποίηση του υλικού προέρχεται από το Καρναβάλι της Πάτρας.

Το υλικό που ψηφιοποιήθηκε, παραχωρήθηκε από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ» στην κατοχή της οποίας και έχει περιέλθει.

Υπεύθυνος Φορέας υλοποίησης και αποπληρωμής μέσω του έργου SPARC ήταν το Επιμελητήριο Αχαΐας (Εταίρος του έργου)  ενώ την εκτέλεση του έργου ανέλαβε η εταιρεία Realiscape Typorama κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2020.

Το έργο Sparc

Το έργο με τίτλο «Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets” (Ελεύθερη μετάφραση στα Ελληνικά: «Δημιουργικοί κόμβοι με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της Αξιοποίησης Πόρων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»)» και ακρωνύμιο SPARC, το οποίο εγκρίθηκε στη 1η πρόσκληση του Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 2 “Integrated Environmental Management”, Ειδικό Στόχο 2.1 – Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area.

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από:
1. Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Πατρέων
2. Εταίρος 2: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
3. Εταίρος 3: Επιμελητήριο Αχαΐας
4. Εταίρος 4: Σύνδεσμος Θεάτρου Απουλίας
5. Εταίρος 5: Περιφέρεια της Απουλίας
6. Συνδεδεμένος Εταίρος 6: Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων-Πατρινό Καρναβάλι (Συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα χωρίς προϋπολογισμό).

Ο γενικός στόχος του Έργου SPARC συνίσταται στην αξιοποίηση της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς των συμμετεχουσών περιοχών, με αύξηση του επιπέδου της ελκυστικότητας ώστε να γίνουν τουριστικοί προορισμοί σημαντικής αξίας. Περιλαμβάνεται η δημιουργία τοπόσημων κέντρων για την παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και αναψυχής. Σε αυτά συστήνεται και εκπαιδεύεται ένα οικοσύστημα τοπικών φορέων που αναπτύσσουν διατομεακά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Στις περιοχές του έργου υπάρχουν πολιτιστικοί πόροι που μπορούν να τροφοδοτήσουν τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Το SPARC επιδιώκει να αναδείξει αυτούς τους πόρους και να προτείνει τρόπους αξιοποίησής τους.

Στις βασικές δράσεις του έργου SPARC περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και η ψηφιοποίηση αρχείων σχετικών με το Καρναβάλι της Πάτρας ούτως ώστε να αναδειχθούν ως μοναδικές ψηφιακές συλλογές.

Εργασίες ψηφιοποίησης βίντεο Betacam SP

Η Ψηφιοποίηση της παρούσας Συλλογής με υλικό που αφορά στο Πατρινό Καρναβάλι, προήλθε από το Αρχείο της Κοινωφελούς Επιχείρησής Δήμου Πατρέων – «Καρναβάλι Πάτρας». Η Ψηφιοποίηση της Συλλογής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου SPARC Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece – Italy 2014-2020» . Την ευθύνη για την δημιουργία της Ψηφιακής Συλλογής, είχε το Επιμελητήριο Αχαΐας ως εταίρος του έργου SPARC, μέσω της Αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την Ψηφιοποίηση, ενώ η ΚΕΔΗΠ- «Καρναβάλι Πάτρας» που επίσης συμμετέχει στο έργο SPARC ως Συνδεδεμένος εταίρος, διέθεσε το υλικό που είχε στη διάθεσή της, βάσει Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των δύο φορέων.

Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι διαθέσιμο με άδεια creative commons “Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)” .

Τα πνευματικά δικαιώματα του παραχωρημένου υλικού παραμένουν στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ή σε όποιους άλλους κατόχους τους σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Τα δικαιώματα αναπαραγωγής και χρήσης του τελικού ψηφιοποιημένου υλικού που θα δημιουργηθεί έχουν  αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς, το Επιμελητήριο Αχαΐας (ως φορέας με προϋπολογισμό υλοποίησης της παραπάνω εργασίας) καθώς και ο Δήμος Πατρέων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ως Εταίροι του έργου) και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων-«Καρναβάλι Πάτρας» (ως Συνδεδεμένος εταίρος του έργου), υπό τον όρο αναφοράς του τίτλου-ακρωνυμίου του έργου «SPARC  – Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets» μέσω του οποίου υλοποιήθηκε καθώς και του Προγράμματος Χρηματοδότησης «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece – Italy 2014-2020». Οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί την χρήση στοιχείων από την ψηφιακή συλλογή θα απευθύνεται εγγράφως στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας όπου θα τεκμηριώνει τους σκοπούς για τους οποίους επιθυμεί να αποκτήσει και έπειτα από έγκριση θα λαμβάνει το αιτούμενο υλικό.

Το έργο

Η Ψηφιοποίηση της παρούσας Συλλογής με υλικό που αφορά στο Πατρινό Καρναβάλι, προήλθε από το Αρχείο της Κοινωφελούς Επιχείρησής Δήμου Πατρέων – «Καρναβάλι Πάτρας». Η Ψηφιοποίηση της Συλλογής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου SPARC Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece – Italy 2014-2020» . Την ευθύνη για την δημιουργία της Ψηφιακής Συλλογής, είχε το Επιμελητήριο Αχαΐας ως εταίρος του έργου SPARC, μέσω της Αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την Ψηφιοποίηση, ενώ η ΚΕΔΗΠ- «Καρναβάλι Πάτρας» που επίσης συμμετέχει στο έργο SPARC ως Συνδεδεμένος εταίρος, διέθεσε το υλικό που είχε στη διάθεσή της, βάσει Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των δύο φορέων.

Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι διαθέσιμο με άδεια creative commons “Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)” .

Τα πνευματικά δικαιώματα του παραχωρημένου υλικού παραμένουν στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ή σε όποιους άλλους κατόχους τους σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Τα δικαιώματα αναπαραγωγής και χρήσης του τελικού ψηφιοποιημένου υλικού που θα δημιουργηθεί έχουν  αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς, το Επιμελητήριο Αχαΐας (ως φορέας με προϋπολογισμό υλοποίησης της παραπάνω εργασίας) καθώς και ο Δήμος Πατρέων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ως Εταίροι του έργου) και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων-«Καρναβάλι Πάτρας» (ως Συνδεδεμένος εταίρος του έργου), υπό τον όρο αναφοράς του τίτλου-ακρωνυμίου του έργου «SPARC  – Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets» μέσω του οποίου υλοποιήθηκε καθώς και του Προγράμματος Χρηματοδότησης «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece – Italy 2014-2020». Οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί την χρήση στοιχείων από την ψηφιακή συλλογή θα απευθύνεται εγγράφως στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας όπου θα τεκμηριώνει τους σκοπούς για τους οποίους επιθυμεί να αποκτήσει και έπειτα από έγκριση θα λαμβάνει το αιτούμενο υλικό.